Robot System Integration

Mayer Alexander

bei den EuroSkills 2021 Graz